Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym „zakupynaraty24.pl”

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest Agnieszka Jatczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.U. SUKCES” Agnieszka Jatczaki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną „zakupynaraty24.pl”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

DEFINICJE

Usługodawca lub Administrator – Agnieszka Jatczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak z siedzibą Pl.23-Stycznia 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-148-27-10, Regon 251615939, adres do poczty elektronicznej biuro@zakupynaraty24.pl
Portal „zakupynaraty24.pl” oznacza informatyczno-ratalną platformę podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez „zakupynaraty24.pl” oraz realizację zakupów ratalnych przez Internet udostępnioną w domenie „zakupynaraty24.pl”
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu internetowego „zakupynaraty24.pl”
REGULAMIN – regulamin świadczenia usług przez „zakupynaraty24.pl”
PARTNER – oznacza podmiot współpracujący z P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak
Bank – bank , z którym P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak współpracuje z zakresie świadczonych usług
SERWIS – serwis internetowy, którego właściciel P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak jest właścicielem, prowadzony pod nazwą „zakupynaraty24.pl”

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ „ZAKUPYNARATY24.PL”

udostępnianie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony w określonym adresie URL)
umożliwienie Użytkownikom w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego otrzymywanie symulacji kredytu ratalnego , z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1kc
umożliwienie Użytkownikom w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług
w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, umożliwienie użytkownikom zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w serwisie
umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenie w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego
usługi świadczone przez „zakupynaraty24.pl.” są nieodpłatnie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik korzystając z serwisu „zakupynaraty24.pl” potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu „zakupynaraty24.pl”, zakres odpowiedzialności serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe
Portal finansowy „zakupynaraty24.pl” udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownikowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania sprzętowe użytkownik zapewnia we własnym zakresie
Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z Serwisu: dowolne urządzenie obsługujące przeglądarkę internetową z obsługa javascript. (komputer pc, mac, tablet, smartfon, telewizor etc)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Serwis „zakupynaraty24.pl” zastrzega sobie, że korzystanie z serwisu możliwe jest tylko na koszt i ryzyko Użytkownika
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu internetowego „zakupynaraty24.pl”, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
Serwis „zakupynaraty24.pl” zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Finansowego „zakupynaraty24.pl”, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
Serwis „zakupynaraty24.pl” nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Finansowego „zakupynaraty.pl” w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
PARTNER – oznacza podmiot współpracujący z P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak
Bank – bank , z którym P.U. SUKCES Agnieszka Jatczak współpracuje z zakresie świadczonych usług
SERWIS – serwis internetowy, którego właściciel P.U.SUKCES Agnieszka Jatczak jest właścicielem, prowadzony pod nazwą „zakupynaraty24.pl”

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, poprawy danych , zmiany danych, czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Usługodawca zastrzega, że w celu wykonania usługi polegającej na złożeniu wniosku kredytowego na zakup towaru lub usług, udostępni niezbędne dane osobowe Użytkownika oraz dane Partnera współpracującego z serwisem „zakupynaraty24.pl” do Banku, z którym Usługodawca współpracuje.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi złożenia wniosku kredytowego na zakup towaru lub usług oraz uniemożliwia Partnerom pośredniczenia w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego.
Usługodawca zastrzega, że używa mechanizmów plików Cookiem. Pliki „cookies” używane do nich osobom nieuprawnionym. są w celu dostosowania treści stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy użyciu plików „cookies ” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonej funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Możliwość zgłoszenia reklamacyjnego istnieje na adres mailowy biuro@zakupynaraty24.pl
Reklamacja widniejące z nieznajomości regulaminu rozpatrywane będą negatywnie.
Reklamacje mogą być wniesione do 30 dni od dnia wykonania usługi.
Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie serwisu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
Regulamin może ulec zmianie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie zakupynaraty24.pl/regulamin/